سترې عدلۍ د مسلمانانو موسسو ته ویلې چې څنګه درې طلاقو په څیر یو تمرین د عقیدې موضوع جوړیدۍ شی

سترې عدلۍ د مسلمانانو موسسو ته ویلې چې څنګه درې طلاقو په څیر یو تمرین د عقیدې موضوع جوړیدۍ شی کله چې هغوې په دی خبره ټینګار کوی چې دا پلارواکې، ناروا مفکوره او ګناه ده. د قاضې القضان جی ایس کیهر ترمشرۍ د پنځو قاضیانو یوې ډلې مسلمانانو ترمځ د درې طلاقو په عینې معقولیت چیلنج وړاندی کړو هر کله چې د مرکز، آل انډیا مسلم شخصې قانونې بورډ، آل انډیا مسلم ښخو شخصې قانونې بورډ او د ګڼو نورو ډلو دلیلونه یی واوریدل