اروپا اتحادې غلط معلومات په برابرولو فیسبوک جریمه کړو

اروپا اتحادې بی لاری کونکې معلومات برابرولو لپاره فیسبوک ۱۲۲ میلون ډالره جریمه کړۍ

د اروپا اتحادې د مسابقې کتونکې ویلې دی چې دا په خود کاره ډول د کارونکو اکاونټونه د خپل پلیټ فارم او وټس آپ سره نشی برابرولۍ لیکن دوه کاله پس یو خدمات یی په کار اچولې چې همدغه کار یی وکړ

اروپا کمیسون ویلې دی چې دی په ټکنالوژۍ مناسبه جریمه لګولې چې یوه واضع اشاره ورکړۍ شی چې باید ټول شرکتونه د اروپا اتحادې د مسابقې اصولو سره سمون والۍ ولری