د ایران ولسمشریزې ټاکنې نن ترسره کیږی

د ایران ولسمشریزې ټاکنې نن ترسره کیږی. په دی ټاکنو کې څلور تنه کاندید شوی چې اصلې سیالې د اوسنې ولسمشر حسن روحانې او ابراهیم رئیسې ترمنځ ده. د اسلامې ښار محلې موسسې ټاکنې ، د کلیوالو شوراګانو او د ځینې حوزو لپاره د مینځنې دور پارلمانې ټاکنې به یو ځای ترسره شی. د کورنیو چارو وزارت ویلې چې د سوله ایز ټاکنو لپاره امنیتې تدابیر نیول شوی