تونګ (د اروناچل پردیش د سیلانیانو ځای)

ویاند : ممتاز ولی