داقتصادي ارزونی ۱۷-۲۰۱۶ کال دوهم پړاو راپور دجمي په ورځ ولسي جرګي ته وړاندي شو


داقتصادي ارزونی ۱۷-۲۰۱۶ کال دوهم پړاو راپور دجمي په ورځ ولسي جرګي ته وړاندي شو. په دغه ارزونه کښي راغلي دي چه دا به ډیره ستونز منه وي ترڅو هغه د اقتصادي ودي هغه موخی ته ورسیږو کومه چه ۶٫۷۵ او نه تر ۷٫۵ پوري اټکل شوي وه. د روپیو د ارزښت زیاتوالی، دبزګرانو دپورونو معاف کول او جي اسي ټي دقانون پلي کول هغه ګواښونه وو چه ددغه اټکل مخه یي نیولی ده.
البته ارزیابي دا هم ښودلي ده چه دهند په اقتصادی چوکات کښي زیربینايي اصلاحاتو ته دخلکو هیلي زیاتي شوي دي. چه دجي اسي ټي دقانون پلي کول او پیسو ناچله کیدل ددغه اصلاحاتوعمده عوامل وو