ايم وينکايا نايډو تیره ورځ د هند د ديارلسم مرستيال ولسمشر په توګه لوړه ترسره کړه

ايم وينکايا نايډو تیره ورځ د هند د ديارلسم مرستيال ولسمشر په توګه لوړه ترسره کړه. نوموړي ته د ولسمشر رام نات کويند له لوري د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دفتر او وفادارۍ په اړه په راشترپتي بهون کې سوګند ورکړل شو. ښاغلی نایډو د ښاغلی حامد انصاري ځان ناستی شو څوک چه دیوي لسیزي لپاره په دي ةڅوکی باندي پاتي و. پدې مراسمو کې تلونکي مرستیال ولسمشر حامد انصاري، لومړی وزیر نریندرا مودي او د ولسي جرګې مشرې سومیترا مهاجن برخه واخیستله. پخواني لومړی وزیر ډاکټر منموهن سینګ، والیان، مشر وزیران، مرکزي وزیران او د پارلمان غړي پدې مراسمو کې شامل وو