هند د روهنګیا په مسئله د ملګرو ملتونو د بشرې حقوقو ټولنې لخوا په تنقید تاسف ښکاره کړې

د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د هند حکومت د روهینګیا ګډوالو د بیرته ليږدولو په پلان تنقید کولو یو ورځ وروسته په ملګرو ملتونو کی د هند دایمي استازی سعید اکبرالدین دا ویلي دی باید چی د قانون نافذ کول د رحم نه شتون له امله غلط نه وي او افسوس څرګند وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د تروریزم مرکزي رول په پام کې نیولی دی. اکبر الدین په دغه خبری هم ټینګار وکړ چی هند په خاصه توګه د غیر قانونی ګډوالو په هکله اندیښمن دی کوم چی په امکانی ډول امنیتی ګواښونه وړاندی کولای شي.

باید چې د بشری حقوقو کتنه د سیاسي آسانۍ یو موضوع نه وي. پرون په جینوا کې د ملګرو ملتونو د بشرې حقوقو د شورا ۳۶م غونډې ته وینا په کولو د ملګرو ملتونو د بشرې حقوقو مشر زید راګ الحسین روهنګیا مینمار ته د لیږدولو په ترڅ کې د هند په ځینې هڅه تنقید کړۍ کله چې دا نژادې اقلیتې ټولنه په خپل هیواد کې تشدد سره مخامخ ده. نوموړی وویل چې هند په غونډه نشی شړلۍ او خلک هغه ځای ته ولیږې چرته چې هغوی زور زیاتۍ سره مخامخ دی