په کټمنډو کې د هند سفارت د کنسلګرۍ کمپونه جوړ کړي

په کټمنډو کې د هند سفارت د بیهرا هاوا، بوټوال او بهرت پور په سیمو کې د ستمبر ۷مې نیټې نه واخلۍ تر د ۱۰مې نیټې پورې د کنسلګرۍ کمپونه جوړ کړی وو. دغو کمپونو په دوران په دغو ښارونو او د شاوخواو په سیمو کې اوسیدونکې ۶۰۰ نه زیات هندی تابعینو ته د ثبت خدمات برابر کړۍ شوی دی په کمپونو کې د نورو کنسلګرۍ خدماتو په ترڅ کې معلومات او صلاح مشوری برابرې کړۍ شوی دی.

دا کمپونه د بیهرا هاوا د سوداګرۍ چیمبر، د بوټوال سوداګرۍ چیمبر او د بهرت پور طبعې لیسې په نژدی همکارۍ جوړې کړۍ شوی وی. د نیپال د هند تابعینو ټولنې محلې خلکو هم د کمپونو په بریا بشپړتیا کې د سفارت د ټیم مرسته وکړله. دغه شان کمپونه به د ستمبر ۱۶مې نیټې څخه تر د ۱۷مې نیټې پورې په پوکارا کې جوړې کړۍ شی