د مالیی چارو وزیر یوه ډله تاسیس کړی چی د جی اس تی په عملی کولو کی وړاندی د آي ټی چلنجونو څارنه وکړی

د مالیی چارو وزیر ارون جیتلي د بیهار ایالت د معاون مشر وزیر سوشیل کمار مودی تر مشرۍ د وزیران یوه ډله تاسیس کړی ده چی د جی اس تی په عملی کولو کی وړاندی د آي ټی چلنجونو څارنه وکړی او هغه حل کړي. د وزیرانو ډلی ته به د شیانو او خدماتو د مالیی شبکی رئیس او مشر اجرائیوی مامور لخوا مرسته برابره شی. سر بیره پر دی، د مالیی سکرتر ډاکتر هسموک ادیا تر مشری د صادراتو په هکله هم یوه کمیته جوړه کړی شوی ده چی د صادراتو سکتور په مسلو غور وکړی او د جی اس تی شورا ته سپارښت وکړي چی د جی ایس ټی تناظر وروسته د صادراتو په سکتور کی د مرستي برابرولو لپاره مناسبه کړنلاره غوره کړي.