امریکي له هند څخه غوښتلی دی چی د امریکی شرکتونو لپاره خپل بازار وپرانیځي

امریکي له هند څخه غوښتلی دی چی د امریکی شرکتونو لپاره خپل بازار وپرانیځي او دواړه هیوادونو تر منځه زیاتیدونکی تجارتی نا برابری حل وباسي د امریکی د سوداګری سکرتر ویلبر راس د خبره پرون په واشنګټن کی د امریکی او د هند تجارتی شورا لخوا جوړ په یوی غونده کی وینا په کولو څرګنده کړه. نوموړی وویل چی هند د هند او امریکی دوه اړخیزو تجارتی اړیکی کی د بهرنی نیغ سرمایه ګاری زیات ګټونکی پاتی شوي دی. ښاغلی راس وویل چی د امریکی او هند تر منځه د تیر لیسزی په دوران کلنیز دوه اړخیر تجارت دوه چنده شوی خو په عین موده کی تجارتی خساره دری چنده شوی ده