پی وی سیندو په هغو ۱۴ هندی بیډمنټن لوبغاړو کې شامله ده څوک چې نن په سیول کې د کوریا اوپن سوپر سیریز په مسابقې کې خپلې لوبې پیل کړي

د بیډمنټن په لوبه کې پی وی سیندو په هغو ۱۴ هندی بیډمنټن لوبغاړو کې شامله ده څوک چې نن په سیول کې د کوریا اوپن سوپر سیریز په مسابقې کې خپلې لوبې پیل کړي. د سینانهوال نشتوالي له مخې سیندو د ښځو سینګلز په لوبو کې یواځينۍ هندې لوبغاړې ده او ۵مه کچه لری. هغه به د هانګ کانګ انجیان یی چیونګ په وړاندې خپل لومړنۍ لوبه وکړې