ولسمشر کویند به له نن څخه پیل کیدونکې د دوو ورځو د والیانو کانفرانس مشري وکړي

ولسمشر رامنات کویند به نن د ولسمشر په ماڼۍ کې پیل کیدونکې د والیانو د دوه ورځنۍ کانفرانس مشري پرغاړه ولري. دا کانفرانس به په بیلابیلو ناستو کې په مهمو ایجنډو مباحثې وکړي. د پرانستې ناستې موضوع به نوی هند -۲۰۲۲م وی.

د کانفرانس لومړنۍ ناسته به د نوی هند ۲۰۲۲م میلادی کال په امکاني عنصرونو نیتي آیوګ لخوا د مقالې په وړاندې کولو پیل شي. دویمه ناسته به په ایالاتونو کې د لوړې زده کړې او د هنر پرمختیا ورسره صنعت کارۍ په موضوعګانو اړه ولرې چې ځوانان د کار وړ جوړ شي.

په دریمې ناستې کې والیان به په خپل ایالاتونو او د مرکز واک اختیار لاندې ایالاتونو پورې مربوط په ځینې ځانګړي مسئلو په لنډه رڼا واچوی. په اختتامی ناستې کې اړه لرونکو لخوا په مباحثو یو لنډ راپور وړاندې کړۍ شي