ارون جیټلې: شخصې حقوقو په تړاو د سترې محکمې فیصله به ادهار یعنې تزکره خوندې وساتې

د مالې چارو وزیر ارون جیټلې وویل د محرمیت حق په هکله د سترې محکمې اوسنۍ فیصله سمې بخښنې وړاندې کوي کوم چې آدهار ساتي. د کولمبا په پوهنتون کې یو دغې پوښتنې ته ځواب په ورکولو چې حکومت د اوسنې فیصلې وروسته ادهار سره د چلند کولو لپاره حکومت څنګه کړن لاره لرې. ښاغلې جیټلې وویل چې نوموړۍ دا یقین لرې چې د موجوده وخت سره سم د سترې محکمې فیصله یوه سمه فیصله ده.

نوموړې وویل چې ځینو قاضیانو په دی خبره هم غور کړۍ چې د محرمیت په قانون کې استثناوی به څه وی نوموړې وویل د قاضیانو په وینا لومړنۍ استثنا ملې امنیت دی. دویمه استثنا د جنایت معلومول او مخنیوی کول دی کله چې دریم استثنا ټولنیز او اقتصادې ګټو ویش دی.

نوموړې وزیر وویل چې دریمه استثنا په ځانګړې ډول د ادهار د خوندې ساتلو لپاره ترح کړی شوی