اقتصادې شورا له دولت څخه دا غواړې چې د مالي پیاوړتیا خاکه عملې کړې

لومړې وزیر څخه اقتصادې شورا دا غواړې چې په خپل مالي پیاوړې کړن لاره ټینګ پاتې شي او دا پیشنهاد یی وړاندې کړۍ باید چې د صنعت محرکتیا د مالې امتیاز په بیعه نه وی. دغه شورا پرون لومړنې غونډه وکړله

د شورا رئیس بیبیک دیب رای غونډې څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې هغوی به د اقتصادې ستونزو لپاره د حل لارې مخې ته راولې او لومړې وزیر ته به یی وړاندې کړی.

صنعت د مالې محرکتیا غوښتنه لرې له دی کبله چې په اقتصادې مټه توب قابو راوستۍ شي. نوموړې دا هم وویل چې شورا به د نومبر په میاشت کې یوه بله رسمې غونډه ولرې