اروپائې ټولني د روهینګیا اقلیتو سره زور زیاتې په ترڅ کې مینمار سره په خپلو اړیکو کې ځنډ راوست

اروپائې ټولني د روهینګیا اقلیتو سره زور زیاتې په ترڅ کې مینمار سره په خپلو اړیکو کې ځنډ راوست. دغه ډلی دا اخطار هم وړاندی کړی چی هغه په بندیزونو هم غور کولې شی که چیرې هغلته په بحران کی هیڅ ښه والې و نشو کوم چی ملګرو ملتونو دا عمل د نژاد له مینځ وړل بللې. دا تړون د اروپا ټولنې استازو لخوا تصویب شو. او غواړې چې دوشنبی په ورځ د بهرنیوچارو وزیرانو په غونډی کی لاسلیک شي. دغه تړون له مخې ویل کیږې چې د دومره زیاتو خلکو لیږل دا خبره پرګوته کوې چې اقلیت قصدا له هیواده شړل کیږې. په تړون کی وئيلی شوی چی د امنیت ځواکونو لخوا د بی اندازی ځواک کارولو په رڼا کی د اروپا ټولنې او د هغی ملګری به د مینمار وسله وال ځواکونومشر قوماندان او لوړ پوړ چارواکو ته بلنې و ځنډوی او په ټول عملی دفاعی همکاریو به له سره غور وکړی