په افغانستان کی د داعش لخوا په یو برید کی دوه کسان وژل شوي

په افغانستان کی د داعش جګړه مارو لخوا په کابل کی په یو تلویزیون استیشن باندی برید کی لږه تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. ټوفکچیان د پولیسو په وردی کی د کابل تلویزیون په استیشن باندی برید وکړ. د داعش ډلی د دغی برید مسوولیت پر غاړه واخیست. دغه برید د دریو ساعتو پوري دوام درلود. د افغان خاصو ځواکونو برید کوونکی د وسلو سره او ګرنیټونو سره کابو کړل او په ودانی کی ګیر شوي کسان وژغورل. د ځانګړو ځواکونو قومندان وویل چی ټول کسان چی د ودانی د ننه وو وژغول شول.