هیواد نن د پنډت جواهرلال نهرو د ځیږیدنی۱۲۸مه کلیزه لمانځې

هیواد نن د پخوانې لومړی وزیر پنډت جواهرلال نهرو د ځیږیدنی۱۲۸مه کلیزه لمانځې. سیاسی مشران او نامتو شخصیتونه په نوی ډیلی کی د فقید په یاګاری ځائ شانتی ون عقیدت باج وړاندی کوی. پدغه موقع د هیواد جوړولو په ترڅ کی د پنډت جواهرلانهرو ونډه پرګوته کولو په لړ کی یو لړ لمانځنې جوړی کړی شویدی. دا ورځ د ماشومانو ورځ په حیث هم لمانځل کیږی.