د مالې چارو وزیر: حکومت د مالې ادارو او سپما کونکو د ګټې ساتلو ژمنه کړی

د مالې چارو وزیر ارون جیټلې وویل چې حکومت د ۲۰۱۷م کال د پیشنهاد شوی مالی پریکړه لیک او د سپما کولو بیمې لایحې د لیارې د مالې ادارو او د سپما کونکو د ګټې په بشپړه د تحفظ کولو ژمنه کړی ده.

په یو ټویټ کې ښاغلې جیټلې وویل چې دا لایحه د پارلمان دائیمې کمیټې مخې ته پرته ده او مرکز د دغه لایحې هدف ته ژمن دی د نوموړی دا څیړنې د بانک سپماو تحفظ په هکله ویرو ترهو له کبله مخې ته راغلې. په یو ټویټ کې د اقتصادی چارو سکرټر ایس سی ګرګ وویل د پیشنهاد شوی لایحې موخه د سپما کونکو د موجوده حقوقو تحفظ کول دی.نوموړی وویل چې په دی کې هیڅ کمې یا کمزوری نه ده راغلې او دا یی په ځینو لارو چارو اوسنې ساتنې زیاتوی.