آر بی آي مهمی شرحی پرځای ساتلې

لیکنه : د ډاکټر لیکها ایس چکرابورتې

ژباړه : د پښتو څانګې

د هند ریزرو بانک د مالې پالیسۍ کمیټې (ایم پی سی) خپل پنځم دوه میاشتنې پالیسۍ بیانیه خپره کړه. د کمیټې مشرې د ریزرو بانک والی ډاکټر اورجیت پټیل پر غاړه ده. دا خبره د پام وړ ده چې ستر بانک شرحې په عین حالت کې د ساتلو پریکړه کړی ده. ایم پی سی د پور ورکولو شرحه په شپږ سلنۍ او له سوداګریز بانکونو څخه د هند لوی بانک لخوا د پور اخستلو شرحه په ۵٬۷۵ سلنۍ پرځای ساتلې خو دی د روان مالی کال پاتې مودی لپاره د انفلاسیون پیشنګوئې له ۴٬۳ نه واخلې تر ۴٬۷ سلنۍ ته زیاته کړی ده.

په هند کې د مالې پالیسی کمیټه ۱۹۳۴م میلادی کال د آر بی آي په قانون کې د تعدیل تناظر په وړاندی تاسیسه کړې شوی وه له دی امله چې د ایم پی سی غړو قانونې حیثیت او اداریز کړن لاره جوړه کړې شي له دی امله چې یوازې د آر بی آي والی سربیره د پالیسی شرحې فیصله کړاۍ شي. په هند کې د لوی پالیسی جوړولو دغه لوی اداریز د اصلاح یوې برخې په حیث کوم چې آر بی آي او د یو (نوی مالې عملې چوکاټ) ایم این ایف پلو د هند حکومت لخوا لاس لیک کړې شي او د مرکزې بانک مقاصد هم بیا لیکل شوی وو. دغه اداریز اصلاح وروسته د آر بی آي یوازینۍ هدف د بیعې د ثبات چاره کول دې. د هغې راهیسی آر بی آي د تبادلو شرحې په چاره کولو کې، روزګار او انفلاسون سره ودی په ترڅ کې یو ګڼ ښکاره کونکې روش بند کړو او د انفلاسون هدف جوړولو پلو پام وکړو.

د ایم پی سی دا پریکړه چې د بی طرفه مالې پالیسۍ دریځ په ۶سلنۍ وساتې د هغې علت دا وو چې انفلاسیون دی د څلور فیصدو عادی کچې سره په ټینګه کنټرول لاندی پاتې شي او اقتصادیات بیا وده ترلاسه کړی. د جی ایس ټې، د بانک مالې کمکونو کڅوړه او د تجارت د آسانولو ښه کولو په شمول د حکومت د یو شمیر اصلاحې ګامونو په رڼا کې ایم پی سی د اقتصادی ودی پیشن ګویی ۲۰۱۸م میلادی کال لپاره د کلنې جې وی ای ۶٬۷ سلنۍ پرځای ساتلۍ.

د ایم پی سی راپور په نړیوال مالې بازارونو او د امریکې په فډرال کې په تحولاتو هم نظر ساتلې او بیا په ځانګړې ډول د بونډ په ترلاسه کیدو کې په روحجان نظر ساتلۍ له دی کبله چې شرحې پرځای ساتلو لپاره فیصله وکړۍ شي له دی امله چې سرمایه په پرمختللی هیوادونو کې د سود شرحې توپیر له کبله حساسه پاتې نشي. خو هغلته د آر بی آي فیصلې په هکله یو څه مایوسی شته چی بی طرفه پالیسی دریځ وساتلۍ شي او دا ویلې چې د پالیسی شرحې کمول مهم وو له دی امله چې داخلې غوښتنه تجدیده کړی شي او اقتصادی وده زیاتولو لپاره شخصې سرمایه کارۍ ته ډاډ برابر کړاۍ شي.

د ایم پی سی پالیسی فیصله د شرکت احساساتو سره سم ښایی هغوی په مثبته خبر ترلاسه کړی دی. مهم انفلاسون جوړښتونو او په نړیوال بازارونو کې تمایلو څخه فشارونه چې ورکې د رئیسی جینت یلین لخوا د امریکې فډرالی بانک پریکړو په شمول له فشارونو څخه د آر بی اي پریکړی برلاسې لرلی چې شرحې په عین حال کې وساتلی شي. جنیت یلین د نومبر میاشتې په آخر کې خپور شوی د فډرالی فیصلو په خپل شهادت کې په راتلونکې کې د فډرالې سود شرحو د نور زیاتیدو اشاره ورکړی وه د کوم لکبله په رابرسیره کیدونکې اقتصادیاتو کې د سرماې راتګ لپاره اغیزې لرلۍ شي.