د زړونو آواز

 

وینا د هریندر کمار سواتی او خالد ټکل