د افغانستان د ولسمشر ټولنیز چارو مشاوره ملالۍ شینواری

مرکه کونکی هریندر کمار سواتی