ډاګټر ایم ظاهر شاه سره مرکه

مرکه کونکۍ محبوب الله خان