د ملی امنیت ادارې د هوریت دمشر او دهغه د زوم پر ضد دسزا غوښتنه کړی

دهند دملی امنیت اداری ویلي دي چي دوی د ډیلي محکمي ته خبر ورکړي دی چي دوی به دهوریت دمشر ښاغلی سعید علی شاه او دهغه دزوم په ضد باندي دسزا غوښتنه وکړي. په دوی باندي تور دی چي ګواکي په وادی کښی یي ناارامیو ته لمنه وهله. دنوموړی په باره کښي پریکړه دپایلي مرحلی ته رسیدلی ده. دملی امنیت اداره به په نژدي ورځو کښي خپله پریکړه اعلان کړي. محکمي نوموړي اداری ته اجازه ورکړي ده چي هغه ۸ تورن کسانو د بند موده نوره هم وغځوي.