وی کي سینګ د کویت له مرستیال لومړي وزیر او دبهرنیو چارو وزیر سره لیدلی

ښاغلی وی کي سینګ په کویت کښي دهغه هیواد له مرستیال لومړي وزیر او دبهرنیو چارو له وزیر ښاغلی سباح الخالید سره لیدلی دي. دهند دبهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلی رویش کمار ویلي دي چي ښاغلی وی کي سینګ د کویت دکار او امور اجتماعی وزیر ښاغلی داکتر جینان محسین سره لیدلی او دهغه سره یي دهند کاریګرو دستونزو په هکله خبري کړي. کویت د تیلو یو غنی هیواد دی چي ډیر هندیان په کی په کار بوخت دي