د جمهوری ورځ په ماښام د ولسمشر وینا-۲۰۱۸

وینا د رام پرکاش بونیری