د جمهوری ورځې رسم ګذشت-۲۰۱۸

وینا د هریندر کمار سواتی