په پرچونی ډول د انفلاسون شرح فبرورۍ میاشت کې ۴٬۴ سلنی ته ټیټه شوی

په پرچونی ډول د انفلاسون شرح په جنورۍ میاشت کې له ۵٬۰۷ سلنی څخه فبرورۍ میاشت کې ۴٬۴ سلنی ته ټیټه شوی. مرکزې احصایه چې دوشنبې په ورځ خپره شوی له مخی ویل کیږی چې د ترکاریانو د انفلاسون شرحه ۲۶٬۹۷ سلنی په واړندی ۱۷٬۵۷ سلنی ته ټیټه شوی کله چې د میوو بیع له ۶٬۲۴ سلنی څخه ۴٬۸۰ سلنی ته بیع ټيټي شوی.

صنعتی تولیدات په جنورۍ میاشت کې ۷٬۵سلنه غوړیدلی کله چې تیر کال سم په دغه موده کې دا شرح ۳٬۵سلنه وه.