او فنکار مړ شو

وینا د پرمانند او د روشن لال ملهوترا