د لیکوالی صفیه حلیم سره مرکه

مرکه کونکۍ روشن لال ملهوتره