(۲۰۱۸) د خپلواکۍ ورځ

وینا د هریندر کمار سواتی او ګل رحمن همدرد