د ښاغلی ولی خان او د ښاغلی عبدالغفار خان سره یوه مرکه

مرکه کونکې: روشن لال ملهوترا، ملیار، او سیار