هندوستان او پښتنو تر منځ یوالی

وینا د ممتاز ولی

modi-ghani759