قضاوتپوه رانجن ګوګوی به د هند راتلونکی قاضی القضات وي

قضاوتپوه رانجن ګوګوی به د هند راتلونکی قاضی القضات وي. د قانون وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې نوموړی به د پخواني قاضی القضات دیپک مشرا پرځای وټاکل شي. هغه په نږدې راتلونکې کې تقاعد کیږي. نوموړی به د آکتوبر په دریمه نیټه خپله دنده اشغال کړي. ګوګوی په ستره محکمه کې د مشرا نه وروسته په ټول قاضیانو کې زیات تجربه لرونکی دی. نوموړي له ۱۹۷۸ کال راپدیخوا په دغه برخه کې کارکوي.