ګمان می کاو چې نازولی یم

وینا د هریندر کمار سواتې