جمو او کشمیر په سرینګر کې د روان موسم تر ټولو یخه شپه ثبته کړۍ شوی

په سرینګر کې د موسم تر ټولو یخه شپه ثبته کړۍ شوه کله چې پارا د صفر څخه لاندی راولویده. د لومړی ځل لپاره د کال په دی موسم کی اوبو یخ ونیولو او تر ټولو ټیټه هوا ۲.۲ د سانتی ګرید په کچه ښودلی شوی ده. د کشمیر په دره او لداخ سیمه کی هم صفر څخه لاندی هوا ثبته شوی ده. په لداخ سیمه کی منفی ۸.۴ او په د جمو او کشمیر تر ټولو سړه سیمه کی منفی ۹ سانتی کړیده هوا ثبته شوی ده. د موسم پیژندنی د باران یا د واوری وریدلو پیشنګویی کړی.