د بډمنټن په ازادو سیالیو کی کډامبی، چراغ شیټی او ساتویکسایراج له نیمه پای لوبی څخه مخکینی مرحلی ته ننوتل

د چین په فوژو کی د بډمنټن په ازادو سیالیو کی هندی شټلر کډامبی او د چراغ شیټی او ساتویکسایراج رنکرډی جوړی له نیمه پای لوبی څخه مخکینی مرحلی ته ننوتل. د نارینوه تن په تن پینځم پړاو کی سریکانت خپل فرانسوی سیال لوکاس کوروی ته د ۲۱-۱۲ او ۲۱-۱۶ په مقابل کی ماتی ورکړه. چیراغ او سټویکسایراج لوبه ۱۶م رونډ ته ۲۳-۲۱او ۲۴-۲۲ په مقابل کی ورسول او لوبه یی خپله کړه.