پورانا قلع (د ډهلې زړه قلع)

وینا د هریندر کمار سواتی