سټچو اف یونټې (د یوالی مجسمه)

وینا د هریندر کمار سواتی