هند به غالباً بله لسیزه کی د ۷ نه ۸ سلنی پوری د ودی شرحه پرځای وساتی

د مالی وزیر ارون جیټلی ویلی دی چی هند د نړۍ ترټولو چټکه وده موندونکی اقتصادیاتو ترمنځ دی. او ښائې چی راتلونکې لسیزه کی ۷نه واخله تر ۸سلنه ستره وده خوندی وساتی. ښاغلی جیټلی دا خبره په نیویارک کی د هند کنسلګرۍ کی د دیوالیتوب قانون په ترڅ کې د ویډیو کانفرانس د لیارې خپل خطاب په دوران کی وکړه. د دیوالیتوب قانون جریان د لیاری په هند کی د پانګو مواقعو باندی ړنا په اچولو د مالی وزیر د هندی اقتصاد راتلونکې ظرفیت باندی ړنا واچوله چی دیوالیتوب قانون اوس په صحیح توګه عملیات ترسره کوی. دا یوه غټه موقع ده څنګه چی د پانګی برابرونکو لپاره دا یوه غټه موقع ده او هغه خلکو لپاره څوک چی په هند کی پانګه اچولو په هکله په جدی توګه فکر لری. نوموړی راپیاد کړل چی د دیوالیتوب قانون ترلاندی تقریباً ۱۲۰۰خواستونه وړاندی کړۍ شوی او ۱۰۰۰معاملی ناتصفیه پاتی دی.