د افغانستان د هنرمندانو او د هند کلیوالی نڅا او د موسیقی فسټيوال

وینا د هریندر کمار سواتی