د بدمنتون په سیالیو کښی بیوین زینګ آغلی پی وی سیندهو ته ماتی ورکړه

د بدمنتون په سیالیو کښی دنړی ۱۰ درجی لوبغاړی بیوین زینګ آغلی پی وی سیندهو ته ماتی ورکړه دا په داسي وخت کي ترسره کیږي چي د اوادی وریر لوبډلی حیدر آباد لوبډلی ته د ۱-۴په مقابل کي ماتی ورکړه. په دی سره د اوادی وریر لوبډلی ګډو سیالیو، یو په یو دنارینوو او ښځینووو سیالیو کښي قهرمانی ځان ته خپله کړله. مخکی بیا حیدرآباد لوبډلی د نارینوو یو په یو او د ښځینوو یو په یو سیالی ګټلی وی. مخکی بیا احمدآباد لوبډلی بنګلور لوبډلی ته په حیدرآباد کښي ماتی ورکړه. په دی سره د احمدآباد لوبډلی ګډو سیالیو، یو په یو دنارینوو او ښځینووو سیالیو کښي قهرمانی ځان ته خپله کړله او په داسي حال کي چي دبنګلور لوبډلی د نارینوو یو پو یو او د ښځینوو یو په یو سیالی ګټلی وی.