جنم اشټمی- د بهګوان شری کرشن د ځګیدنی کالیزه

وینا د ممتاز ولی

krishna