د جمهوری ورځی رسم ګذشت- ۲۰۱۹

وینا د هریندر کمار سواتی او ګل رحمن همدرد