د جمهوری ورځی په ماښام ملت ته د ولسمشر د وینا متن

وینا د پرکاش بونیری