دهند په ګوهاټي کښي دبیډمنټن سیالیو په ترڅ کښي ساینه نهوال پی وی سندهو ته ماتی ورکړه

دهند په ګوهاټی کښی چي د بيډمنټن سیالی روانی وی ددغه سیالیو په ترڅ کښي تیره ورځ ساینه نهوال آغلی پی وی سندهو ته د ۱۸-۲۱، ۱۵-۲۱په مقابل کښي ماته ورکړه او دیادی سیالی دقهرمانی لقب یی ځان ته خپل کړ. دنارینوو په سیالی کښي بیا سحراب ورما ښاغلی لکشیا سنګ ته د ۱۸-۲۱، ۱۳-۲۱ په مقابل کښي ماتی ورکړه او دی یادی سیالی لقب یي ځان ته خپل کړ.