د سوک وهنی په سیالیو کې به امیت پنګهال، نکهت زرین، منجورانی او مینا کمار دیوی به په سوفیا کی خپل د سرزو میډال لپاره لوبی وکړی

د اسټرینډجا میموریل سوک مارۍ په سیالی کی د ناریناو په کټګورۍ کی امیت پنګهال او د ښځو په کټګورۍ کی نکهت زرین، منجورانی او مینا کمار دیوی د بلغاریه په سوفیا کی خپل د سرزو میډال لپاره لوبی وکړی. د آسیا لوبو سره زرو میډال وړونکی امیت به د کزاخستان تیمیرتاس ژوسوپوف سره سوک وهلو لوبه وکړی. پی باسومتاری، نیرج او لولینا بورګوهین خپل سیمی فائینل لوبی بائیللو وروسته د برونزو میډال ترلاسه کړو.