کابینی د ۲۰۱۹ میلادی کال د لوک سبا عمومی ټاکنی تصویب کړی

کابینی د ۲۰۱۹ میلادی کال د لوک سبا عمومی ټولټاکنی د خلکو د استازو د قانون د ۱۴ می برخی ۲می فرعی برخی له مخی د قانون په رڼا کی تصویب کړی. د دی سره پارلمانی حوزو ته بلنه ورکړل کیږی ترڅو د ټاکنو د کمسیون لخواه په ټاکل شوي نیټه د خلکو د استازو خونی لپاره غړی وټاکی. کابینی هغه وړاندیز هم ومنلو چې له مخی به یی هند د نړیوالی طبقه بندی له مخی د توکو او خدمتونو مارکونه ثبتیږی. او د وینا هوکړه لیک رامنځته کیدل یی هم تایید کړل چی له مخی به یی د توکو نښانونه طبقه بندی کیږی. او همداراز هغوی د لوکارنو تړون هم ومنلو چی له مخی به یی صنعتی ډیزاینونو لپاره نړیواله طبقه بندی رامنځته کیږی.

نایس، وینا او لوکارنو ته لاسرسی به د هند د معنوی شتمنی له دفتر سره په هند کی مرسته وکړی چی سوداګریزو نښانونه په طبقه بندی کی د نړیوالو سیسټمونو سره همغږی وکړی.