پي وي سیندو او کیدامبي سریکانت د مالیزیا اوپن نړیوال ټورنمټ کې د لوبې دویم پړاو ته ورداخل شوي

د هند بیډمنټن ستر لوبغاړی پي وي سیندو او کیدامبي سریکانت پرون په کولالمپور کې د مالیزیا اوپن نړیوال ټورنمټ کې د لوبې دویم پړاو ته ورداخل شوي. د سانیا نهوال لپاره دا ورځ ښه نه وه نوموړی د تایلند چوچووینګ ته په ۲۲-۲۰، ۱۵-۲۱ او ۱۰-۲۱ ټکو سره وبایلله.