ولسمشر د هوایی ځواک مارشل ارجن سینګ د هغه د زیږیدنی په سل کلنۍ کلیزه یاد کړو

ولسمشر کوویند د هوایی ځواک مارشل ارجن سینګ د هغه د زیږیدنی په سل کلنۍ کلیزه یاد کړو. یو ټویټ په واسطه ښاغلی کوویند وویل چې د ۱۹۶۵میلادی کال جنګ او دویم نړیوال جنګ په دوران کې د هند هوایی ځواک مشر یو قهرمان په توګه مخی ته راغلۍ و. هغه د هوایی ځواک لومړۍ داسی مامور و چې پنځه ستوری یی لرل. مارشل ارجن سینګ د هند یو افسانوی قهرمان پاتی شوی. د هغه وختونو ولسمشر ای آر ناراینن د ۲۰۰۲میلادی کال جنورۍ میاشت کې د هوایی ځواک مارشل ارجن سینګ ته پنځه ستوری بښلې و.