فلمی اداکار سنی دیول پرون په بی جی پی کی شامل شو

فلمی اداکار سنی دیول پرون په بی جی پی کی شامل شو. نوموړی په نوی دیلی کی د بی جی پی په مرکز کی د مرکزی وزیرانو پیوش ګویل او نرملاسیتارمن په موجودګۍ کی په ګوند کی شامل کړۍ شو. داسی امکان شته چی نوموړی اداکار به له پنجاب څخه د ولسی جرګی په ټاکنو کی سیالی ولری.